BIP
Grafika BIP

Statut

Załącznik do Uchwały Nr LI/594/10
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 czerwca 2010 r.

STATUT

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach, zwany dalej ZGM, jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny prowadzącą gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego.
 2. ZGM wykonuje swoje zadania statutowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.

 1. Siedziba ZGM mieści się w Czerwionce- Leszczynach przy ul. Ligonia 5c.
 2. Terenem działania ZGM jest obszar Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.

Rozdział 2. Przedmiot działania

§ 3.

ZGM realizuje zadania Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny w zakresie:

 1. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.);
 2. gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny;
 3. prowadzenie spraw wspólnot mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.);
 4. usuwanie nieczystości płynnych i stałych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1042 z późn. zm.):
 5. utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień.

Rozdział 3. Struktura organizacyjna

§ 4

 1. Działalnością ZGM kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za całokształt działalności, działania pracowników zakładu i powierzone składniki majątkowe.
 2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.
 3. Dyrektor działa jednoosobowo i jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.

§ 5.

Wewnętrzną organizację ZGM, szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących kierownicze i samodzielne funkcje określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.
Id: 9C18749E-BB6A-4E59-B041-C3A1FF16842B. Podpisany Strona 1

§ 6.

 1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w zakładzie pracowników i wykonuje w stosunku do nich uprawnienia zwierzchnika służbowego.
 2. Pracownicy ZGM są pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Rozdział 4. Mienie i gospodarka finansowa

§ 7.

 1. ZGM prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w zakładach budżetowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej ZGM jest plan finansowy.
 3. Źródłem przychodów ZGM są wpływy z tytułu:
  • najmu i dzierżawy składników zasobu mieszkaniowego, lokali użytkowych i użyteczności publicznej Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny, oraz innych usług,
  • dotacji budżetowych w zakresie i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach,
  • inne przychody wynikające z przepisów prawa.
 4. Środki, o których mowa w ust. 3 przeznaczane są na realizację zadań statutowych.

§ 8.

 1. ZGM jest wyposażony w majątek konieczny do realizacji nałożonych na niego zadań statutowych.
 2. Majątek ZGM jest własnością Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny i jest przekazywany do ZGM zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

§ 9.

Nadzór nad całokształtem działalności ZGM sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.

§ 10.

Zmiana statutu jest dokonywana w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Kategoria: Statut ZGM [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-01-24 Statut ZGM
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1455
Statut ZGM 219.65KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP ZGM Czerwionka Leszczyny
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-01-24 13:09
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-01-24 13:11
Wytworzenie publikacji
Kucharski Krystian 2017-04-19 08:46
Zatwierdzenie
Kucharski Krystian 2017-04-19 08:46
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
119
do góry