BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce Leszczyny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP ZGM Czerwionka Leszczyny.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-17.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Wybrane pliki do pobrania posiadają w nazwie informacje "plik niedostępny cyfrowo". Pliki te zostały sporządzone przed wejściem w życie Ustawy z dn. 4 kwietnia 2019r.  Inne części strony i treści są dostępne cyfrowo. 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-02-17
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez ZGM. 

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-29

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 43 11 440 (wew.12)
adres mailowy zgm@czerwionka-leszczyny.com.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Ligonia 5c 44-238 Czerwionka-Leszczyny

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do siedziby prowadzi jedno wejście od ul. Ligonia, do którego prowadzą schody. Wejście do budynku jest niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością . Na elewacji budynku po prawej stronie, przed schodami zamontowano "dzwonek przywoławczy". Powołani zostali także asystenci osób niepełnosprawnych w celu ich sprawnej obsługi. W budynku brak obszarów z kontrolą wejścia. Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia. 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek jednokondygnacyjny, brak progów, szerokość korytarzy zapewnia swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. 

Opis dostosowań
Zakład nie posiada dostosowań w postaci pochylni, platform, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na parkingu przed budynkiem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak ograniczeń dotyczących wstępu do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej psa asystującego lub psa przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszą jednostką organizacyjną osób doświadczonych trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” poprzez korzystanie z poczty elektronicznej.

Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Zakładu.

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, prosimy o:

  • zgłoszenie swojej planowanej wizyty w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem
  • kontakt telefoniczny pod nr 32 43 11 440, wew. 12
  • lub przesłanie e-maila na adres:  
  • lub osobiście w Sekretariacie mieszczącym się w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP ZGM Czerwionka Leszczyny
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-09-23 10:00
Aktualizacja publikacji
Szafran Bożena 2023-03-29 12:05
Wytworzenie publikacji
Bożena Szafran 2023-03-29 12:04
Zatwierdzenie
Marcin Janużyk 2023-03-29 12:04
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
95
do góry